Trout, slightly salted, 1.8-2.7

Trout, slightly salted, 1.8-2.7

990, 00 евроeuro